Before/After

Nuet är ett fascinerande och abstrakt koncept. Länken mellan det förflutna och framtiden. Alltid i rörelse och alltid inklämt i stillheten av sitt före och sitt efter.

Precis som vi som människor berättar om vårt förflutna och framtid med ord och handlingar, berättar material om sitt med utseende och yta.

Men vad är materialets perfekta tillstånd? Ett tillstånd av tillväxt, förfall eller något där emellan? Eller är det perfekta tillståndet det nuvarande tillståndet, oavsett var materialet befinner sig in sin livstid?

Jag har givit detta abstrakta koncept en fysisk form, genom att reflektera över materialets nuvarande tillstånd – ett berättande om sitt före och sitt efter, sitt ursprung och sitt öde. Ett tillstånd unikt i sin blandning av det som kom före och det som kommer efter.

Before/After

The present is a fascinating and abstract concept. A link between past and future. Constantly in motion and endlessly squeezed in between the stillness of before and after.

Just as we humans tell of our history and destiny with words and actions, materials tell us with form and surface.

But what is the perfect state of a material? A state of growth, decay, or something in between? Or is the perfect state its present state, regardless of what point the material has reached in its life cycle?

I have given this abstract concept a physical form by reflecting on material’s current state – a story about its before and after, its origin and its fate. A state unique in its blend of what came before and what is yet to come.