Punctum

Att bli frisk från en ätstörning är ofta en lång och komplex process med många komponenter. I mitt examensarbete undersöker jag möjligheten att skapa ett hjälpmedel i form av ett par bestick som förhoppningsvis kan underlätta matritualen för personer som lider av en ätstörning. Bakgrunden och utgångspunkten till arbetet har bestått av djupintervjuer av en grupp på tio personer som lidit antingen av anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Med hjälp av deras reflektioner och tankar har jag formgett besticken där jag arbetar med olika trygghetspunkter. På varje bestick finns det en punkt för det finger som är centralt vid greppandet av just det besticket. Tanken är att punkten skall vägleda samt hjälpa att etablera ett normalt ätbeteende och därmed fungera som ett stöd i en stund som upplevs som ångestfylld.

Punctum - a set of cutlery

Recovering from an eating disorder can be a long and complicated process with many components. In my graduation project, I have designed a set of cutlery that will hopefully assist a person suffering of an eating disorder during their meal. The project is based on in-depth interviews with a group of ten people who have suffered from either anorexia nervosa or bulimia nervosa. Guided by their reflections and thoughts, I have developed a set of cutlery with comfort points. Each piece has one point for the finger that is most essential when holding that particular piece of cutlery. The idea is that this point will make the grip of the cutlery feel more stable and secure. Hopefully this will establish and guide a normal eating behaviour, and also provide support in a situation that is associated with anxiety.