Moyo - The Happiest Way to Stay Healthy

Moyo is an app and virtual companion that's here to change the digital fitness industry. Moyo works by feeding on your exercise, keeping it healthy and happy.


Svensk version

Att försöka skapa beteendeförändringar genom känslor eller rationell logik är en ständig debatt inom kommunikationsbranschen. Vilket fungerar bäst när man vill nå ut med sitt budskap? Måste man välja eller kan de jobba ihop?

Ur dessa tankebanor uppstod Moyo, en app i form av en digital varelse som livnär sig på din träning. Moyo fungerar som en träningskompanjon som bor i din smartklocka, den håller sig frisk och kry av motion, men tynar bort om du slutar. Genom att addera känslor till digitala träningsappar som traditionellt bara räknat steg, dina löprundors veckostatistik och kalorier vill jag med Moyo experimentera med hur vi kan skapa motivation genom att till statistik och data addera empati och medkänsla. 

Som visuell kommunikatör är mitt jobb att kunna få människor att förändra sina beteenden, och min dröm att kunna göra det samtidigt som jag är till hjälp. Jag kan se att Moyo växer som projekt för att användas i framtiden till att ge motivation för att hålla uppsikt på ekonomin, kost eller studierna.

English version

Trying to create behavioral changes through emotions or rational logic is a constant debate in the communications industry. Which works best when you want to reach out with your message? Do you have to choose, or can they work together?

From these strings of thought Moyo emerged, an app in the form of a digital creature that feeds on your training. Moyo serves as a training partner who lives in your smart watch, it stays healthy and fit by exercise, but fades away if you stop. By adding emotion to digital fitness apps that have traditionally only counted steps, your weekly running statistics and calories, I want Moyo to experiment with how we can create motivation adding empathy and compassion to statistics and data.

As a visual communicator's my job is to get people to change their behavior, and my dream is to be able to do it while I'm doing good. I can see Moyo growing as a project to be used in the future to provide motivation for keeping watch on your economy, diet or studies.