Shelter

 

Shelter

 

English version below

 

Shelter är ett modulbaserat nödboende för brandflyktingar i New South Wales, Australien. Huset är uppbyggt av 32 stycken väggelement och 28 stycken takelement samt takstolar, stolpar, golvreglar och 55 stycken golvskivor, varav ingen enskild del är längre än 240 cm, för att underlätta transport och hantering. Shelter är ett enplanshus med en yta på 29 m² samt med en terass på 4 m². Huset står på 6 stycken specialritade kulledsförsedda ben som kan kompensera för lutning och ojämn terräng.

 

Det är ett självförsörjande hus beräknat för 4 personer, med specialritade justerbara väggelement som kan öppna sig likt en fjäderskrud för att skapa naturligt drag och ger ett hus som andas under den varma sommaren, då det är som flest brandflyktingar. Taket är försett med 11 solcellselement som har en uppfångstyta om 21 m². Detta ger elförsörjning till belysning, kylskåp, frys, LCD TV, dator och en mindre air-condition anläggning. Taket har också 3 vakuumsolfångare med en uppfångstyta om 5,7 m² vilket ger varmt vatten att diska och duscha i. Regnvattnet fångas upp i ett avrinningssystem med rännor av aluminium på taket och samlas upp i en 300 liter Aquaplate tank. Vattnet kan till och med drickas efter att det passerat filtersystemet. Spisen drivs av gas och så även förbränningstoaletten som finns i badrummet. Förbränningstoaletten reducerar en människas toalettbehov på en månad till en kopp aska som i sin tur kan användas till gödsel.

 

Det hållbara tänket gäller även materialvalen där de träslag som använts; Araucaria Cunninghami (Hoop pine) och Pinus Radiata (Radiata pine) finns i omfattande odlingar i New South Wales och är snabbväxande träd av god byggnadskvalitet. Träet ytbehandlas med hårdwaxolja för att klara slitage och fukt. De specialritade sammanfogningarna och beslagen är gjorda i förzinkat stål, för att klara belastningarna, fukten och slitaget.

 

 

Shelter is a module-based accomodation for refugees from fires in New South Wales, Austrailia. The house consists of 32 wall segments and 28 roof segments, plus roof trusses, poles, joists and 55 floorboards: none of the parts exceed the length of 240 cm, to ease handling and transportation. Shelter is a single-storey house with an area of 29 m² and a 4 m² terrace. The house stands upon 6 specially designed ball joint legs which can compensate for slopes and uneven terrain.

 

It is a self-sustaining household estimated for 4 persons, with specially designed adjustable wall segments that can spread like feathers to create a natural draught, providing a house that can breathe during the hot summer, when the need for shelter after widespread forest fires is at it’s greatest. The roof contains 11 solar panel segments, which together have a receiving areal of 21 m². This provides electricity for lighting, a refrigerator and freezer, LCD TV, computer and a smaller air conditioning system. On the roof there are also 3 vacuum tube collectors with an recieving areal of 5,7 m² which provides hot water for showers and dishwashing. Rainwater is gathered in a run-off system with aluminium gutters placed on the roof. The rainwater ends up in a 300 litre Aquaplate tank. The water is drinkable after passing through the filtersystem.

The stove is gas driven as is the incinerator toilet, which is naturally based in the bathroom. The incinerator toilet reduces one persons toilet-needs for one month to a cup of ashes, which can then be used as fertilizer.

 

The sustainable concept also applies to the use of materials such as the woods that have been used; Araucaria Cunninghami (Hoop pine) and Pinus Radiata (Radiata pine) is grown extensively in New South Wales and is a fast growing breed with good construction properties. The wood is treated with hardwax to endure wear and tear. The specially designed joints are made out of zinc-coated steel, to cope with the strain and wear and tear.