HÅLLBARHET I FOKUS

Hållbarhet handlar allt mindre om transporter och avgasutsläpp.
Dessa utgör bara en viskning jämfört med den skada som utvinning
och framställning av nya material orsakar. Mitt projekt handlar om
att tänka bortom ännu en snygg designprodukt. Jag använder mig av
spillmaterial från olika industriella processer och förlänger spillets
livslängd genom att skapa nya material till användningsområden som
vi kanske inte tänkt på förut. Tre olika material blir tre olika produkter
genom tre olika processer; en pall i trä, en lamparmatur i papper och
en kandelaber i metall. De tre processerna skiljer sig åt mycket men
symboliserar även vår produktionshistoria; hantverks-, mekanisk-
och digital produktion. Ett projekt, tre produkter, en kommentar –
ta vara på våra naturtillgångar!

Sustainability is less and less about transportation and exhaust
fumes. Those are just a whisper compared to the harmful effects
of extraction and production of new materials. My project is about
thinking beyond yet another attractively designed product. I use scrap
material for purposes that we perhaps have not thought of before.
Three different materials are turned into three products by means of
three processes; a stool made of wood, a light fixture made of paper,
and a chandelier made of metal. The three processes differ radically
but also symbolise our history of production; handcrafted, mechani-
cal and digital production. One project, three products, one comment:
don’t waste our natural resources!
Fotokoncept & produktion:
FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner