COLOURED VOID

Utifrån skisser utan hänsyn till kroppens form har jag undersökt vad
som är möjligt att bära och att inte bära. Konstruktionen har därför
fått stor betydelse och har gjort kollektionen arkitektonisk. Hålrum
och bärande väggar håller ihop plaggens olika delar. Formen är viktig-
are än färgen och därför är kollektionen helt i svart. Vad måste finnas
där, vad vill man ska finnas där?

Based on sketches without consideration for the shape of the body I
have explored what is possible to wear and not to wear. The design is
therefore crucial and has made the collection architectonic. Cavities
and structural walls hold the parts of the garments together. Form is
more important than colour, so the collection is all black. What has to
be there, what do we want to be there?