It should be like this everyday


Hur kan konceptuellt mode gå från social kommentar till handling? Mitt examensprojekt tar upp politisk organisation som element i designprocessen och hur man kan skapa ett nätverk för förändring med design som bas. Parallellt med modekollektionen har ett tankemoln byggts, en levande kontext till det visuella uttrycket.Det är dags att ta reda på hur vi kan leva tillsammans och i vilken skepnad.

How can conceptual fashion go from being a social comment into action ? My degree project brings up political organization as an element in the design process and how a network for change can be created using design as a base. A cloud of thoughts has emerged parallelly to the fashion collection, a live context to the visual expression.
It is time we find out how to live together and in what shape.Tack till/Thank you
Molnet
Tua Isacsson
Katarina Olars
Josefin Arnell
Victoria Cleversjö
Johannes Leijonberg