En fotografisk studie av impediment

Impediment är en benämning på mark eller landområde som
blivit över vid bebyggelse och exploatering. Man kan se dessa
områden som en sorts biprodukt av vårt samhälle; ytorna som
blir över efter att vi omvandlat landskapet till en stad med
byggnader, vägar och infrastruktur.

Genom en fotografisk studie har jag undersökt och dokumenterat
impediment kring olika vägar i Stockholmsområdet. Syftet har
varit att uppmärksamma dessa förbisedda platser, samt visa
på baksidorna av människans exploatering av landskapet.

A photographical study of wasteland

A wasteland is abandoned or underused industrial or
commercial land. A wasteland can be looked upon as a sort
of by-product of our society – the spaces left after we
transformed the landscape into a city with buildings,
roads and infrastructure.

In a photographic study, I have examined and documented
the wasteland surrounding different roads in Stockholm.
The purpose has been to shed some light on these neglected
places and to show the down-side of human exploitation
of the landscape.